Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4774
W sumie: 40035

Hala Sportowa

 

H A L A   S P O R T O W A

w Miechowie-Charsznicy przy ul. Mickiewicza 1 A

 

Oddana do użytku we wrześniu 2001 r. ( po 1. roku budowy ! ). Wybudowana nakładem Gminy (2 mln zł), UKFiS (900 tys.) i ze środków pozyskanych przez gospodarza gminy. Najnowocześniejszy w okolicy obiekt sportowy dostosowano do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i imprez masowych.

Widownia może pomieścić ok. 500 osób (300 miejsc siedzących).

W podziemiach są natryski i toalety dla zawodników oraz siłownia.

Wymiary:

powierzchnia użytkowa – 1.499 m 2

kubatura – ponad 11 tys. m  3

wysokość – 9 m

wymiary hali – 36 x 24 m

płyta boiska – 36 x 19 m ( o nawierzchni wyłożonej specjalną masą „Pulastik 2000” )

Obsada kadrowa to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.

Gospodarzem hali jest Jarosław Piątek, z którym pod nr tel. +48 691 272 576 można ustalić wszelkie sprawy organizacyjne i rezerwacje.

 

 

R E G U L A M I N

korzystania z Hali Sportowej w Miechowie-Charsznicy

 

Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego REGULAMINU

 1. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 (przy czym w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 z hali korzystają uczniowie szkoły), a w soboty od 09:00 – 21:00. Korzystanie z hali sportowej w innych dniach tygodnia i godzinach, następuje za zgodą i po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem hali.
 2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się w/g harmonogramu zajęć, ustalonego przez gospodarza hali, który ma prawo do jego zmian.
 3. Hala sportowa w Miechowie-Charsznicy służy dzieciom szkolnym do realizacji zadań dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne gminy.
 4. Poza zajęciami lekcyjnymi z hali mogą korzystać inne osoby.
 5. Pierwszeństwo z korzystania hali mają mieszkańcy Gminy Charsznica, zwłaszcza dzieci i młodzież, sekcje Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy oraz kluby i sekcje sportowe z terenu Gminy Charsznica.
 6. Korzystać z hali sportowej mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne pod opieką osoby pełnoletniej, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty zgodnej z zasadami wnoszenia opłat.
 7. Osoby korzystające z hali sportowej mają dostęp do szatni, ubikacji i natrysków.
 8. Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
 9. Za bezpieczeństwo korzystających z hali i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
 10. Korzystanie z hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmiennym oraz czystym obuwiu sportowym (nie pozostawiającym śladów na podłożu hali sportowej).
 11. W hali sportowej i szatniach należy zachować czystość i porządek.
 12. W obrębie płyty hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych i napojów oraz innych przedmiotów nie związanych z zajęciami sportowymi.
 13. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali.
 14. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić opiekuna grupy lub gospodarza hali.
 15. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową oraz obowiązuje kategoryczny zakaz wspinania się po piłkochwytach i kotarze grodzącej halę sportową.
 16. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 17. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub wydzielonej części hali sportowej.
 18. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni gospodarz hali nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Korzystający z hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu.
 20. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
 21. Zabroniony jest wstęp osobom postronnym i nietrzeźwym do pomieszczeń hali sportowej.
 22. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej są zobowiązane do podporządkowania się nakazom gospodarza hali.
 23. Wójt Gminy Charsznica lub wyznaczona przez niego osoba, zastrzega sobie prawo do kontroli lub monitorowania wszystkich zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 24. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu gospodarz hali może wezwać do opuszczenia obiektu i zakazać dalszego z niego korzystania, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe lub Policję.
 25. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zarządzający gospodarz hali, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń kodeks cywilny.

 

 

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

za korzystanie z Hali Sportowej w Miechowie-Charsznicy

 

 1. Mieszkańcy Gminy Charsznica korzystają z hali sportowej bez żadnych opłat, z wyłączeniem przypadku określonego w pkt 3.
 2. Osoby spoza Gminy Charsznica mogą korzystać z hali sportowej tylko w wolnych terminach po uiszczeniu opłaty w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt i 00/100) złotych za 1 godzinę użytkowania.
 3. Grupa osób korzystająca z hali sportowej, składająca się z mieszkańców Gminy Charsznica i osób spoza Gminy Charsznica (bez względu na ilość osób i udział procentowy) uiszcza opłatę w kwocie 25,00 (dwadzieścia pięć i 00/100) złotych za 1 godzinę użytkowania.
 4. Weryfikacji składu grupy korzystającej z hali sportowej dokonuje gospodarz obiektu.
 5. Opłatę za korzystanie z hali sportowej z dopiskiem „darowizna na rzecz kultury – hala sportowa” należy uiścić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy:

BS Wolbrom O/Charsznica nr 21 8450 0005 0030 0383 2803 0001

Wejście na halę sportową następuje po okazaniu gospodarzowi hali stosownego dowodu wpłaty.

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.