Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5714
W sumie: 40975

News

News zdjęcie id 167

"Na Tropie Remiz OSP", czyli Rodzinny Rajd Rowerowy 2.06.2019

07.05.2019

 

Na Rajd Rowerowy zapraszają:

 

 

             

         

              

              

 

 

W niedzielę 2 czerwca zapraszamy do udziału w Rowerowym Rajdzie Na Orientację "Tropem Remiz OSP". Jest to wydarzenie o charakterze rekreacyjno-turystycznym z nutką sportowej rywalizacji, którego organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Charsznicy.

 

 

 

Startujemy o godz. 10:00 ze stadionu sportowego LKS Spartak ul. Sportowa 1A w Charsznicy.

Uczestnicy Rajdu otrzymają szczegółowe mapy terenu gminy Charsznica z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi do odnalezienia. Punkty te, to nic innego, jak Remizy OSP, do których należy dotrzeć i potwierdzić dojazd na Karcie Startowej. 

Przygotowaliśmy dla Was 12 Remiz do zlokalizowania, nie mniej jednak, minimum potrzebne do sklasyfikowania uczestnika na mecie wynosi: 3 Remizy. 

Limit czasu na wykonanie zadania wynosi 5 godzin.

Rajd nie ma ściśle wyznaczonej trasy, a więc kierunek poruszania sie jest dowolny. Na trasie każdy jest zdany na siebie. Liczy się pomysłowość, spryt i orientacja w terenie.

Liczymy na osoby dorosłe, dzieci, mile widziane całe rodziny.

Łączna odległość między wszystkimi Punktami Kontrolnymi plus dojazd do mety wynosi 42 km. Wszystkie Punkty Kontrolne zlokalizowane są w obrębie gminy Charsznica.

 

 

 

 

 

Liczba uczestników (stan na dzień 30.05.): 55 osób

 

 

Rajd Rowerowy Na Orientację

Na Tropie Remiz OSP

2.06.2019

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd Rowerowy na Orientację „Na Tropie Remiz OSP” zwany dalej Rajdem odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2019 roku.

Terenem rozgrywania Rajdu będzie gmina Charsznica.

Rajd odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach projektu grantowego na realizację zadania pn. „Aktywnie, proekologicznie z domieszką wspólnej zabawy”.

 

ORGANIZATOR I PARTNERZY:

 • OSP Charsznica

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

 • INTERMARCHE Miechów

 • Wieści Miechowskie

 • Hotel Restauracja "Planeta"

 • PSB DOMAGA M. P. Skóra

 • Burgerownia "zKURczyBYK"

 • miechowski.pl

 • UTH "DODI" TAXI 519 632 238

 • Tomasz Kościelniak - v-ce przewodniczący Rady Gminy Charsznica

 • ENDCAR Stacja Demontażu Pojazdów - Pomoc Drogowa, Komorów 52, M. Sukiennik, A. Bluj

 

Kontakt:

Marceli Kubit +48 888 165 971

Szymon Kubit +48 530 515 013

Marcin Durman +48 530 911 913

 

CELE IMPREZY:

• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;

• Poznanie walorów krajoznawczych gminy Charsznica;

• Poznanie lokalizacji Remiz OSP w gminie Charsznica;

• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;

• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;

• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

 

BAZA RAJDU:

Stadion LKS Spartak w Charsznicy

ul. Sportowa 1A, 32-250 Miechów-Charsznica

 

TRASY:

Rajd nie posiada wyznaczonej trasy. Zadaniem uczestników jest odnalezienie minimum trzech Punktów Kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu.

Uczestnicy będą mieli do wglądu mapę terenu z naniesionymi punktami do odnalezienia. Sposób poruszania się i kierunek to sprawa indywidualna.

Wszystkich Punktów Kontrolnych będzie 12.

 

HARMONOGRAM RAJDU:

Termin: 2 czerwca (niedziela):

- 9:00 – otwarcie Biura Rajdu;

- 9:50 – oprawa techniczna i rozdanie map,

- 10:00 – start dla wszystkich

- 15:00 – koniec limitu czasowego;

- 15:30 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie uczestników

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • Przesłanie zgłoszenia na Rajd mailowo: mdurman@charsznica.pl lub telefonicznie tel. +48 530 911 913. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia (dd-mm-rr). Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch terminach:

- do 30 maja 2019 (pełny pakiet świadczeń),

- od 31 maja 2019 do momentu startu (brak ubezpieczenia NNW dla startującego);

 • Udział w Rajdzie jest bezpłatny;

 • Limit wszystkich zgłoszeń wynosi 100 osób (decyduje kolejność zapisów);

 • Podpisanie oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność – w biurze Rajdu;

 • Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w Rajdzie;

 • Osoby poniżej 15 roku życia zobowiązane są brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU:

 • Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić dotarcie do minimum trzech Punktów Kontrolnych i wrócić do miejsca startu w obowiązującym limicie czasu;

 • Uczestnicy nie muszą stratować o godz. 10:00, jednak koniec limitu czasowego o godz. 15:00 obowiązuje wszystkich.

 • Punktem Kontrolnym (PK) jest Remiza OSP w pobliżu miejsca oznaczonego na mapie;

 • Każdy PK posiada lampion (jaskrawy biało-pomarańczowy kolor) z perforatorem (dziurkaczem z niepowtarzalną sekwencją znaków);

 • Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;

 • Po dotarciu do PK uczestnicy podbijają perforatorem Kartę Startową w miejscu do tego wyznaczonym;

 • W przypadku braku na danym PK lampionu i perforatora należy wykonać zdjęcie fotograficzne potwierdzające dotarcie do PK (może to być fotografia roweru na tle PK lub tzw. „selfie”, bądź wybrać inne sposoby dokumentacji). Brak lampionu na PK należy zgłosić obsłudze biura Rajdu. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem;

 • Każdy z uczestników musi odwiedzić PK osobiście. Udowodniona próba manipulacji Kartami Startowymi grozi dyskwalifikacją;

 • Łączna liczba PK wynosi 12;

 • Łączna liczba km między wszystkimi PK wynosi 42 km;

 • Kolejność odwiedzania Punktów Kontrolnych jest dowolna;

 • Rajd nie ma formy rywalizacji, aczkolwiek do Raportu Końcowego zostanie podana liczba PK zlokalizowanych przez Uczestnika w obowiązującym limicie czasu;

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (czyli po godzinie 15:00) naliczane będą punkty karne – za każde 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;

 • W Rajdzie wykorzystana będzie mapa turystyczna gminy Charsznica;

 • Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać zasad sportowego zachowania, nie zaliczą wymaganych trzech Punktów Kontrolnych, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 16:00;

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;

 • W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem Rajdu będą podane wszystkie ważne informacje dotyczące Rajdu.

 

KLASYFIKACJA:

W Rajdzie nie będzie prowadzonej rywalizacji. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa za zlokalizowanie minimum trzech Punktów Kontrolnych w obowiązującym limicie czasu.

 

ŚWIADCZENIA:

 • Karta Startowa i mapka terenu;

 • serwis kawowo/herbaciany, przekąski;

 • ubezpieczenie NNW na czas trwania Rajdu (tylko dla zgłoszeń do 30 maja 2019);

 • inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

NAGRODY:

 • pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa dla wszystkich sklasyfikowanych uczestników;

 • inne nagrody – w miarę napływu świadczeń oraz sponsorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

 • Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do startu w kasku sztywnym;

 • Rajd odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne;

 • Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy, jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. W ruchu miejskim mogą występować utrudnienia. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków;

 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik;

 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu;

 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą;

 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych;

 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej;

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu;

 • Używanie odbiorników GPS podczas trwania Rajdu dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy;

 • W czasie trwania Rajdu obowiązuje zakaz używania map innych, niż otrzymane od organizatora;

 • W przypadku braku możliwości kontynuowania Rajdu (np. awaria roweru, brak sił itp.) uczestnik wraca do miejsca startu samodzielnie. W uzasadnionych przypadkach Organizator zapewni transport;

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu;

 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów;

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian;

 • Zgłoszenie uczestnictwa dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń;

 • Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego Regulaminu.

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.