Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5560
W sumie: 40821

News

Projekt GOPS: "Z myślą o społeczności"

07.07.2020

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY

REALIZUJE PROJEKT WDROŻENIOWY POWER

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

"Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI"


 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

1.2 Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

1.5 Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18

1.6 Tytuł projektu: "Z myślą o społeczności"

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-06-30

1.8 Obszar realizacji projektu:

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: miechowski

Gmina: Charsznica

1.9 Projekt grantowy: Nie

1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : Nie

1.11 Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie


 

WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT):

2.1 Nazwa wnioskodawcy: Gmina Charsznica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy

2.2 Forma prawna: gminne samorządowe jednostki organizacyjne

2.3 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego

2.4 NIP: 6591335591

2.5 REGON: 357009929

2.6 Adres siedziby:

Ulica: Nie dotyczy

Nr budynku: 20

Nr lokalu: 22

Kod pocztowy: 32-250

Miejscowość: Miechów-Charsznica (część miejscowości Charsznica) (MAŁOPOLSKIE, miechowski, Charsznica)

Telefon: 41 383 60 02

Fax: 41 383 6003

Adres e-mail: gops@charsznica.pl

Adres strony www: www.charsznica.pl

2.7 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy/ beneficjenta:

Małgorzata Grzebień

2.8 Osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Grzebień

2.8.1 Telefon: 41 383 60 02

2.8.2 Fax: 41 383 60 03

2.8.3 Adres e-mail: gops@charsznica.pl

2.8.4 Adres:

Ulica: Nie dotyczy

Nr budynku: 20

Nr lokalu: 22

Kod pocztowy: 32-250

Miejscowość: Miechów-Charsznica (część miejscowości Charsznica) (MAŁOPOLSKIE, miechowski, Charsznica


 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU "Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI":

Celem głównym projektu jest zmiana organizacji pracy GOPS w Charsznicy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu prowadzenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprawie obsługi osób zgłaszających się do GOPS poprzez wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zawodowych pracowników.

W procesie zmian organizacyjnych zostanie na nowo określona misja Ośrodka, jego miejsce i rola w gminnym systemie polityki społecznej. Będzie to możliwe m.in. dzięki dokonaniu zmiany struktury organizacyjnej GOPS polegającej na wyodrębnieniu zespołów/stanowisk - ds. pracy socjalnej i usług i ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Zadania pracownika pierwszego kontaktu realizowane będą przez pracowników stanowiska/zespołu ds. pracy socjalnej i usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją zgodnie z wymogami określonymi w dokumencie "Zasady wdrażania organizacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej"

W zespole ds. pracy socjalnej i usług zatrudniony będzie m.in. pracownik socjalny posiadający specjalizację I stopnia w zawodzie prac. socjalny.

Nowy podział zadań realizowany będzie w oparciu o analizę kompetencji, predyspozycji i umiejętności pracowników socjalnych, które z kolei będą podnoszone przez cały okres realizacji projektu m.in. poprzez szkolenia, superwizje i konsultacje z ekspertami. Pozwoli to na profesjonalizację realizowanych zadań, a szkolenia wdrażające umożliwią właściwe przygotowania pracowników do realizacji projektu i pracy w nowej strukturze.

Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego, usprawnień organizacyjnych pozwoli na wzmocnienie potencjału kadrowego, co spowoduje, że GOPS w Charsznicy będzie organizatorem i koordynatorem systemu wsparcia społecznego dla określonych grup Klienów (osób z niepełnosprawnością, osób starszych, pozostających bez pracy, rodzin z dziećmi i doświadczających przemocy oraz osób bezrobotnych), dla których zostaną opracowane katalogi usług zgodnie z zakresem ustalonym w "Zasady wdrażania organizacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej".


 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowi GOPS w Charsznicy, z siedzibą ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, NIP 5531831848, REGON 072362773, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Charsznica, nie posiadający osobowości prawnej, który zgodnie ze statutem realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

Pracownicy socjalni realizują zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w rejonach opiekuńczych na terenie gminy wiejskiej.

W skład Gminy wchodzi 18 wsi i łącznej powierzchni 78,28 km2, które zamieszkuje 7 526 osób.


 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych, zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej z wykorzystaniem rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pom. społ. od pracy socjalnej i usług w oparciu o "Zasady wdrażania(...)" .

Zmiana ta pozwoli na zwiększenie skuteczności oraz profesjonalizację działań na rzecz osób korzystających lub wymagających wsparcia ze strony GOPS. Umożliwi poprawę jakości usług i zwiększenie ich efektywności, wpłynie na zmianę wizerunku ośrodka jako kreatora, koordynatora i realizatora działań w zakresie wsparcia społecznego. Określenie nowej Misji Ośrodka zwiększy poczucie identyfikacji pracowników z jego zadaniami i poprawi świadomość roli GOPS wśród społeczności lokalnej.

Realizacja projektu oparta będzie o 3 etapy (zadania), a cały proces zmian i realizacji wspierany będzie przez ekspertów zewnętrznych, monitorowany i na bieżąco oceniany pod kątem realizacji nowych rozwiązań wdrożonego modelu, zgodności z ww. przepisami i dokumentami i skuteczności oddziaływań na Klienta GOPS.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte - oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych, a także zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych i poprawa jakości świadczonych usług możliwe będą dzięki realizacji 3 głównych zadań:

1. Przygotowanie do wdrożenia usprawnień w GOPS w Charsznicy;

2. Realizacja pracy socjalnej i usług oraz prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z modelem wypracowanym i wdrożonym w ramach zadania Nr 1;

3. Ocena realizacji zadań w ramach rozdzielenia pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń.


 

GOPS w Charsznicy

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.