Logo GOK Charsznica

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1008
W sumie: 57470

News

News zdjęcie id 238

Rowerowy Rajd Na Orientację Na Szlaku Kapuścianych Par Królewskich 13 września 2020

31.08.2020

 

Rajd wspierają:

 

 

      

 

 

 

Wszystkich pasjonatów turystyki rowerowej, głodnych przygód i nowych wyzwań, zapraszamy do wzięcia udziału w Rowerowym  Rajdzie Na Orientację "Na Szlaku Kapuścianych Par Królewskich", który odbędzie sie w niedzielę 13 września.

Data ta nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia miały odbyć się XXVI Charsznickie Dni Kapusty. Niestety, sytuacja w kraju i obostrzenia związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 sprawiły, że największe święto naszego regionu nie odbędzie się.

W związku z powyższym, zapraszamy Was do poszukiwań miejsc związanych z  Kapuścianymi Parami Królewskimi, a że są to miejsca odległe od siebie, dlatego proponujemy dokonać tego przy pomocy roweru. Miejsca poszukiwań oczywiście rozlokujemy na terenie gminy Charsznica.

 

Biuro Rajdu: GOK w Charsznicy, ul. Kolejowa 1, czynne od  godz. 13:00

Zapisy: telefonicznie lub SMS: 530 515 013, 530 911 913, ewentualnie bezpośrednio przed startem

Liczba miejsc ograniczona (maks. 150 osób)

Start: godz. 14:00

Limit czasu: 4 godziny

 

 

 

 

Lista startowa: 36 osób (stan na dzień 10.09.2020)

 

 

 

 

Rajd Rowerowy Na Orientację

Na Szlaku Kapuścianych Par Królewskich

13.09.2020


 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd Rowerowy na Orientację „Na Szlaku Kapuścianych Par Królewskich” zwany dalej Rajdem, jest skierowany dla pasjonatów turystyki rowerowej w każdym wieku. Odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 roku, a terenem jego rozgrywania będzie gmina Charsznica.

 

ORGANIZATOR I PARTNERZY:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

 • INTERMARCHE Miechów

 • Charsznickie Pola Natury

 • Wieści Miechowskie

 • Gospoda Oficyna

 • Prossimo Włoskie Bistro

 • Burgerownia zKURczyBYK

 

Kontakt:

Szymon Kubit +48 530 515 013

Marcin Durman +48 530 911 913

 

CELE IMPREZY:

• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;

• Poznanie walorów krajoznawczych gminy Charsznica;

• Nawiązanie do tradycji Charsznickich Dni Kapusty i corocznych koronacji Kapuścianych Par Królewskich;

• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;

• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;

• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

 

BAZA RAJDU:

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy (budynek dworca PKP)

ul. Kolejowa 1, 32-250 Miechów-Charsznica

 

TRASY oraz ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU:

Rajd nie posiada wyznaczonej trasy. Zadaniem uczestników jest odnalezienie wymaganej ilości Punktów Kontrolnych w limicie czasu wynoszącym 4 godziny. Minimalna liczba Punktów do odnalezienia wynosi 4.

Uczestnicy otrzymują mapę terenu z naniesionymi punktami do odnalezienia. Sposób poruszania się i kierunek, to sprawa indywidualna.

Wszystkich Punktów Kontrolnych będzie 15.

 

HARMONOGRAM RAJDU:

Termin: 13 września (niedziela):

- 13:00 – otwarcie Biura Rajdu, rejestracja uczestników;

- 13:50 – odprawa techniczna i rozdanie map,

- 14:00 – start dla wszystkich

- 18:00 – koniec limitu czasowego;

- 18:30 – oficjalne zakończenie Rajdu, uhonorowanie uczestników

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • Przesłanie zgłoszenia na Rajd tel. lub SMS: 530 515 013, 530 911 913. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia (dd-mm-rr). 

 • Limit wszystkich zgłoszeń wynosi 150 osób (decyduje kolejność zapisów);

 • Podpisanie oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność – w biurze Rajdu;

 • Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w Rajdzie;

 • Osoby poniżej 15 roku życia zobowiązane są brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU:

 • Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić dotarcie do minimum czterech Punktów Kontrolnych i wrócić do miejsca startu w obowiązującym limicie czasu;

 • Punktem Kontrolnym (PK) jest tablica informacyjna z lampionem znajdująca się w pobliżu miejsca oznaczonego na mapie;

 • Każdy PK posiada lampion (jaskrawy biało-pomarańczowy kolor) z perforatorem (dziurkaczem z niepowtarzalną sekwencją znaków);

 • Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy; 

 • Po dotarciu do PK uczestnicy podbijają perforatorem Kartę Startową w miejscu do tego wyznaczonym;

 • W przypadku braku na danym PK lampionu i perforatora należy wykonać zdjęcie fotograficzne potwierdzające dotarcie do PK (może to być fotografia roweru na tle PK lub tzw. „selfie”, bądź wybrać inne sposoby dokumentacji). Brak lampionu na PK należy zgłosić obsłudze biura Rajdu. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem;

 • Każdy z uczestników musi odwiedzić PK osobiście. Udowodniona próba manipulacji Kartami Startowymi grozi dyskwalifikacją;

 • Łączna liczba PK wynosi 15;

 • Łączna liczba km między wszystkimi PK wynosi 48 km;

 • Kolejność odwiedzania Punktów Kontrolnych jest dowolna;

 • Rajd nie ma formy rywalizacji, aczkolwiek do Raportu Końcowego zostanie podana liczba PK zlokalizowanych przez Uczestnika w obowiązującym limicie czasu;

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (czyli po godzinie 18:00) naliczane będą punkty karne – za każde 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;

 • W Rajdzie wykorzystana będzie mapa turystyczna gminy Charsznica;

 • Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać zasad sportowego zachowania, nie zaliczą wymaganych trzech Punktów Kontrolnych, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18:30;

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;

 • W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem Rajdu będą podane wszystkie ważne informacje dotyczące Rajdu.

 

KLASYFIKACJA:

W Rajdzie nie będzie prowadzonej rywalizacji. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa z wpisem Tytułu wg liczby zlokalizowanych Punktów Kontrolnych.

 

ŚWIADCZENIA:

 • Karta Startowa, mapka terenu;

 • serwis kawowo/herbaciany, przekąski;

 • inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 

NAGRODY:

 • pamiątkowe Certyfikaty Uczestnictwa dla wszystkich sklasyfikowanych uczestników;

 • inne nagrody – w miarę napływu świadczeń oraz sponsorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

 • Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do startu w kasku sztywnym;

 • Rajd odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne;

 • Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy, jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. W ruchu miejskim mogą występować utrudnienia. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków;

 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik;

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą;

 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu;

 • Podczas trwania Rajdu każdy uczestnik jest zobowiązany zachować wszelkie formy ostrożności, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19. Dotyczy to głównie stosowania szeroko rozumianej higieny, zachowania bezpiecznej odległości itp. Szczególne wytyczne są następujące:

  - Organizator ma prawo udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy,

  - każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

  - uczestnik przed startem obowiązkowo podpisuje oświadczenie, że  według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

  - uczestnik przed startem, jak również podczas trwania Rajdu poddaje się obowiązkowemu pomiarowi temperatury,

  - w pomieszczeniach biurowych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem osób, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych). 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych;

 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej;

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu;

 • Używanie odbiorników GPS podczas trwania Rajdu dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy;

 • W czasie trwania Rajdu obowiązuje zakaz używania map innych, niż otrzymane od organizatora;

 • W przypadku braku możliwości kontynuowania Rajdu (np. awaria roweru, brak sił itp.) uczestnik wraca do miejsca startu samodzielnie. W uzasadnionych przypadkach Organizator zapewni transport;

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu;

 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02, poz. 1204);

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów;

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian;

 • Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego Regulaminu.

 

 

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zobacz również

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.